20px
CONTRACT

de comercializare a Pachetelor de servicii de călătorie ale organizatorului

 

 

Nr. ………….. / ……………….

 

Partile contractante:

 

Agentia de turism ORGANIZATOARE: Societatea ___________SRL cu sediul în _______, Bld.__________,  e-mail: ____________; numar de inregistrare la Registrului Comertului din __________sub nr. J____/______/_______, cod de inregistrare fiscala ___________, conturi bancare ___________________– RON si  ___________ – EUR deschise la Banca __________, titulară a Licenţei de turism nr. _______/________, pentru Organizatorul _________, avand polita de asigurare in cazul insolvabilitatii sau falimentului Organizatorului emisa de  Societatea de Asigurare ___________, cu Polita de asigurare ________ valabila pâna la data de __________, având suma asigurata de ___________,reprezentată prin dl./dna  ______________, în calitate de _____________, denumita în continuare ORGANIZATOR

 

Agentia de tusirm INTERMEDIARA: Societatea S.C. FASTPAY S.R.L. – AGENTIA IZZY BOOKING, cu sediul social in Bucuresti, Intrarea Chefalului nr. 11-13, Bloc B, parter, ap. 97, camera 4, Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe lânga Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7992/2010 , avand CUI  RO 27304427, anand Licenta Agentie de turism ORGANIZATOARE nr. 791/2019 si avand asigurare in cazul insolvabilitatii sau falimentului Organizatorului emisa de  Societatea de Asigurare Omniasig, cu Polita de asigurare seria I nr. 54636 valabila pana la data de 11.01.2022, avand contul RO64RNCB0067138973300002 deschis in Lei la BCR, telefon 031 782 8 5 85, mobil 0725 965 322, e-mail izzy@izzybooking.ro, reprezentata prin Director General - GROSU RODICA, denumită în continuare ”Agentia intermediara” sau ”IZZY BOOKING”

si

Călătorul/ reprezentantul Călătorului d-na/ dl…………………………………………….. cu domiciliul în ……………………………………….legitimat cu C.I., seria……………., nr …………………………, CNP …………………………………………….., denumit in continuare Călător (titular de contract), au convenit la

încheierea prezentului contract

1. DEFINIŢII

1.1. Articolele și condițiile Contractului se vor conforma acordului celor două părți și legislației din România.

1.2. În cuprinsul prezentului Contract, următoarele cuvinte și expresii vor avea înțelesul stabilit mai jos:

Contractînseam contractul cadru, termenii și condițiile, condițiile de călătorie și celelalte anexe, precum și orice amendament, modificare, act adițional, ofertă, informare, notificare sau instrucțiune acceptată ce intervin ulterior semnării contractului;

"Consimţământul Călătorului" are înțelesul prevăzut de Regulament și înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a turistului ce a solicitat informații despre sau a achiziționat Pachetul IZZY BOOKING prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate transfrontalier de IZZY BOOKING și furnizorii săi de servicii în amonte și transferate în UE și în afara UE de la IZZY BOOKING către furnizorii săi în amonte, în baza contractului de prestări servicii și numai în scopul realizării acestui contract, cu respectarea Drepturilor de persoană vizată sale și a dispozițiilor prevăzute de Regulament;

„Date cu caracter personal” înseamnă acele date cu caracter personal ale Călătorilor, având înțelesul prevăzut în Regulamentul  ce urmează a fi preluate de Agenție și prelucrate și transferate furnizorilor de servicii ai IZZY BOOKING în UE și în afara UE, în scopul realizării contractului de prestări servicii de călătorie și servicii asociate achiziționate de aceștia și a elementelor acestora (asigurare de călătorie, transfer la și de la aeroport, transportul aerian către și dinspre destinația turistică, servicii auxiliare transportului aerian, cazare și masă, asistență turistică, organizare excursii, ghidare turistică etc, după caz). În conformitate cu principiile Regulamentului datele cu caracter personal ale Călătorilor sunt următoarele: nume de familie, prenume, CNP, localitate de domiciliu, telefon de contact, adresa de e-mail.

”Drepturile de persoană vizată” înseamnă drepturile persoanei vizate reglementate prin Regulament, recunoscute Călătorilor  din UE ce au achiziționat Pachete TEZ;

„Pachetul” înseamnă Pachetul de servicii de călătorie și servicii asociate în sensul OG nr.2/2018, organizate de Organizator, vândute către Călători prin intermediul IZZY BOOKING;

”Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal” sau ”Regulamentul” înseamnă Regulamentul European nr. 679 din 27 aprilie 2016 cu intrare în vigoare la data de 25 mai 2018;

”Sub-Împuternicitul” înseamnă orice furnizor, colaborator, prestator sau alt tip de colaborator al părților căruia i se transferă Date cu Caracter Personal în vederea executării prezentului Contract;

„Călătorînseamnă persoana fizică, călător în sensul OG nr.2/2018 care a achiziționat Pachetul IZZY BOOKING și figurează pe voucher;

„eVoucherînseamnă documentul electronic, care atestă confirmarea achiziționării Pachetului IZZY BOOKING de către Călători, care va fi predat uniții de cazare unde se vor executa serviciile turistice.

„Organizator” se înțelege agenție de turism Organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenție de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct Pachete de la o agenție de turism Organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018.

Zi înseamzi lucrătoare, în condițiile legii.

În cuprinsul prezentului Contract, următoarele cuvinte și expresii vor avea înțelesul stabilit mai jos:

1.3. Cuvintele care indică persoane sau părți includ corporații și alte entități legale, cu excepția cazurilor în care din context rezultă altfel.

2. INTERPRETĂRI

2.1. Titlurile și subtitlurile din Contract sunt numai de conveniență și nu trebuie luate în considerare la interpretarea clauzelor contractuale.

Cu excepția situațiilor în care contextul presupune altceva, în Contract:

a) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;

b) cuvintele la numărul singular includ și pluralul și cuvintele la numărul plural includ și singularul.

2.2. În cazul în care una sau mai multe prevederi sau clauze ale acestui Contract sunt declarate sau devin nule, legalitatea și validitatea acestui Contract vor rămâne în vigoare.

2.3. Părțile convin să depună toate eforturile pentru înlocuirea prevederii nule cu o altă prevedere având același sens și păstrând pe cât posibil sensul acestui Contract.

3. COMUNICĂRI

3.1. Orice notificare, scrisoare, cerere sau comunicare făcută în legătură cu executarea prezentului contract vor fi făcute în scris, în limba română și/sau engleză către adresele de e-mail.

3.2. Toate notificările, scrisorile, cererile sau alte comunicări vor fi trimise prin poștă părții căreia îi sunt adresate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax cu confirmare de primire la adresa sau numărul de fax al acesteia menționate mai jos, sau, în cazul vreunei modificări, la adresa sau numărul de fax comunicate celeilalte părți, prin poștă electronică (e-mail) persoanei desemnate conform prezentului contract. În cazul în care intervin modificări la adresa poștală, e-mail sau numărul de fax al uneia dintre Părți, aceasta are obligația să notifice imediat celeilalte modificările intervenite, în caz contrar considerându-se că notificarea, scrisoarea, cererea sau comunicarea a fost trimisă în mod valabil la vechea adresă (poștală sau de e-mail)/număr de fax.

3.3. Data la care va fi considerată ca fiind primită orice notificare, scrisoare, cerere sau comunicare este data menționată pe mandatul poștal în cazul în care a fost trimisă prin poștă și data menționată pe raportul de confirmare al faxului dacă a fost trimisă prin fax, data raportului electronic de trimitere a mesajului electronic sau, după caz, data semnăturii de primi re a persoanei desemnate, ambele părți având obligația de a păstra și preda la cererea celeilalte rapoartele de fax/ confirmările de primire.

3.4. Notificările, scrisorile, cererile sau alte comunicări trimise într-o zi nelucrătoare sau după terminarea orelor de program, vor fi considerate ca fiind trimise în ziua lucrătoare imediat următoare transmiterii acesteia.

4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Organizator prin intermediul IZZY BOOKING  a Pachetului de servicii de Călătorie sau a serviciilor de Călătorie asociate, înscris în bonul de comanda, voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie sau alt înscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si Călătorie.

5. Informatii precontractuale

5.1. Înainte de semnarea prezentului contract, Călătorul trebuie să primeasca formularul cu informațiile standard (Anexa 1), precum și următoarele informații:

5.1.1. destinația (destinațiile) călătoriei, itinerariul și perioadele sejurului, cu datele corespunzatoare și în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopți incluse;

5.1.2. mijloacele de transport și caracteristicile acestora;

5.1.3. locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităților de cazare conform normelor din țara de destinație;

5.1.4. serviciile de masă oferite;

5.1.5. vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în prețul total convenit al Pachetului;

5.1.6. denumirea comercială și sediul social ale agenției de turism organizatoare și, dacă este cazul, ale Organizatori de turism intermediare;

5.1.7. prețul total, inclusiv taxele și orice costuri suplimentare;

5.1.8. modalitățile de plată;

5.1.9. numărul minim de persoane, respectiv 75% din capacitatea mijlocului de transport, necesar pentru ca serviciile din Pachet să poată fi executate și termenul pentru posibila anulare din acest motiv;

5.1.10. cerințele legate de pașaport și vize www.mae.ro;

5.1.11. încetarea contractului oricând înainte de începerea executarii Pachetului, cu plata unei penalități de încetare corespunzatoare sau, dupa caz, a penalităților de încetare standardizate solicitate de Organizator;

5.1.12. asigurarea storno sau asigurarea medicală pe perioada călătoriei.

5.2. Informarea este considerata îndeplinită dacă Călătorul a primit toate informațiile de la art. 5.1. pe un suport durabil (printate sau email)

6. Încheierea Contractului

6.1. Contractul se încheie între Organizator și Călător, în momentul semnării lui de către Călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achizitionate la distanță prin mijloace electronice (e-mail, online).

6.2. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protecția datelor cu caracter personal, este necesar ca titularul de contract să dea o ”Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale”.

6.3. Contractul înceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a Pachetului de servicii de Călătorie înscris în documentele de Călătorie.

3.4. Informațiile privind statele pe teritoriul cărora, la data încheierii prezentului contract, este decretată stare de urgență ori când Ministerul Afacerilor Externe din România a formulat alerte de călătorie, sub forma de avertismente sau atenționari, sunt publice și pot fi consultate accesând www.mae.ro/travel-alerts. Călătorul va încheia prezentul contract fiind informat asupra acestor informații sau alerte.

7. Prețul Contractului și modalități de plată

7.1. Prețul Contractului se compune din costul serviciilor de călătorie efective, comisionul IZZY BOOKING și TVA. Dacă prețul nu este specificat în prezentul Contract, atunci acesta este specificat în eVoucher, alte documente de călătorie sau pe factură.

7.2. Modalități de plată: la încheierea Contractului se percepe un avans conform fiecarei oferte sau, dupa caz, plata integrală a contravalorii Pachetului . Plățile se vor face conform datelor scadente de pe factură si anume:

- AVANS ....% din valoarea pachetului se achita pentru efectuarea rezervarii;

- diferenta de .....% se achita cel tarziu cu .... de zile inaintea datei de plecare.

 

7.3. Plata serviciilor de călătorie externe aferente Contractului se poate efectua in EURO sau în LEI, la cursul mentionat in factura, calculat in functie de cursul BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga comision de risc valutar de 2%, conform art. 290 alin. 2 Cod Fiscal.

 

 

8. Drepturile și obligațiile Organizatorului și/sau IZZY BOOKING

8.1. IZZY BOOKING se obliga  în numele Organizatorului, să furnizeze Călătorului toate informațiile prevăzute la pct.5.1. din prezentul contract.

8.2. Înainte de începerea executării Pachetului, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral clauzele nesemnificative ale Contractului, cu exceptia prețului Pachetului, cu informarea Călătorului cu privire la modificările efectuate, pe un suport durabil. Sunt considerate modificări nesemnificative urmatoarele (enumerare cu caracter exemplificativ și nelimimitativ): Schimbarea orarului de plecare/sosire a transportului aerian, modificarea tipul de transfer la aeroport, a tipul avionului etc.

8.3. În cazul în care, înainte de începerea executării Pachetului, Organizatorul este constrâns să modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie sau nu poate îndeplini cerințele speciale ale Călătorului pe care le-a acceptat, Organizatorul, direct sau prin intermediul IZZY BOOKING, are obligația de a informa călătorul, fără întârzieri nejustificate, pe un suport durabil, cu privire la aceste modificări și la consecințele lipsei reactței Călătorului în termenul prevazut la art. 9.2. și, după caz, la Pachetul de substituție oferit și prețul acestuia.

Schimbarea locului de cazare se considera modificare semnificativă a Contractului, iar Organizatorul va oferi cea mai apropiata variantă din locația respectivă de o calitate echivalentă sau superioară.

8.4. În cazul achiziționarii unui Pachet de servicii de călătorie având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, Organizatorul nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta oră decât cea înscrisa în programul de călătorie. Pentru întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anularii sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin HG nr. 1.912/2006.

8.5. În cazul Pachetelor de servicii de călătorie, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

8.6. În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce țin de siguranța navigării, numărul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care Călătorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere ca este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat.

8.7. Organizatorul poate modifica prețul Contractului în sensul majorării acestuia, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor costurilor de transport, a nivelului taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi si aeroporturi, ori a cursului de schimb valutar relevant pentru Pachetul respectiv și numai după trimiterea unei notificări, însotita de o justificare a creșterii respective și de modul de calcul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de începerea executării Pachetului.

8.8. Dacă Organizatorul este constrâns să mărească prețul Pachetului cu mai mult de 8% din prețul total al acestuia, Organizatorul, prin intermediul IZZY BOOKING, va informa Călătorul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de începerea executării Pachetului.

8.9. Organizatorul poate aplica o reducere a prețului, dupa încheierea Contractului și înainte de începerea executării Pachetului, care să corespundă unei scăderi a costurilor prevăzute la art. 8.7., aceasta având dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată Călătorului. La cererea Călătorului, Organizatorul va prezenta dovezi ale cheltuielilor administrative respective.

8.10. În cazul în care, după începerea Călătoriei turistice, o parte semnificativă din serviciile de călătorie prevăzute în Contract nu poate fi executată, astfel cum s-a convenit în Contract, Organizatorul oferă, fără costuri suplimentare pentru Călător următoarele:

8.10.1. servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării Pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în Contract. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării Pachetului oferirea cazării în aceeași locație, în cea mai apropiată variantă față de cea inițială;

8.10.2. reducerea adecvată a prețului, în cazul în care serviciile alternative propuse, au drept consecință un Pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în Contract;

8.10.3. reducerea prețului și/sau la despăgubiri pentru serviciile neprestate, fără a înceta contractul, în cazul în care este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau Călătorul respinge serviciile alternative propuse;

8.10.4. transportul retur al Călătorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare.

8.11. Organizatorul poate reduce corespunzător prețul Pachetului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate constatată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în Contract, cu excepția cazului în care neconformitatea este imputabilă Călătorului.

8.12. Organizatorul este răspunzator pentru daunele pe care le suferă Călătorul ca urmare a existenței  neconformității, cu excepția cazurilor în care neconformitatea:

            8.12.1. este imputabilă Călătorului;

            8.12.2. este imputabilă unei părți terțe care nu are legatură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în Contract și este imprevizibilă sau inevitabilă;

            8.12.3. este provocată de cauze de forță majoră sau de circumstanțe inevitabile și extraordinare, pe care nici Organizatorul, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.

8.13. Organizatorul poate înceta Contractul și poate oferi Călătorului rambursarea completă a tuturor plăților efectuate pentru Pachet, dar nu este răspunzătoare de plata unor despăgubiri suplimentare, în unul din următoarele cazuri:

            8.13.1. numărul de persoane înscrise pentru participarea la Pachetul respectiv este mai mic decât numarul minim stabilit în Contract, iar Organizatorul, prin IZZY BOOKING, îl înștiințează, în timp util, pe Călător cu privire la încetarea Contractului, dar nu mai târziu de:

            - 20 de zile înainte de începerea executării Pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de 6 zile;

            - 7 zile înainte de începerea executării Pachetului, în cazul călătoriilor care durează între 2 - 6 zile;

            - 48 de ore înainte de începerea executării Pachetului, în cazul călătoriilor care dureazăa mai puțin de 2 zile;

            8.13.2. nu poate executa Contractul în caz de forța majoră (definită în art. 10.10.) sau din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, pe care Organizatorul nu le poate prevedea sau evita, precum și în caz de neîndeplinire a numărului minim de persoane ca urmare a unor renunțări de ultima oră sau a neobținerii vizelor pentru toti participanții, iar Organizatorul înștiintează Călătorul cu privire la încetarea Contractului, fără întârziere și înainte de începerea executării Pachetului.

8.14. În situațiile prevăzute la art. 8.13., Organizatorul poate oferi Călătorului soluții alternative, pe cât posibil echivalente calitativ, în condiții similare de transport și cazare, fără a fi însă obligată la plata unor despăgubiri suplimentare sau a altor cheltuieli ce nu sunt incluse în Pachet.

8.15. Organizatorul are obligația să comunice Călătorului, în scris sau prin alt suport durabil, cu cel puțin 2 zile calendaristice înainte de data plecării, urmatoarele informații: orele programate de plecare/ întoarcere, escale și legături, date de contact în cazul acestea au fost modificate.

8.16. Organizatorul, direct și/sau prin intermediul IZZY BOOKING, acordă asistență adecvată fără întârzieri nejustificate Călătorului aflat în dificultate, inclusiv în circumstanțe inevitabile și extraordinare, în special prin:

            8.16.1. furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistență consulară;

            8.16.2. efectuarea comunicărilor la distanță și sprijinirea Călîtorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

8.17. Organizatorul are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistență în cazul în care călătorul este cel care a provocat situația de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu depașește în niciun caz costurile efective suportate de Organizator.

8.18.  Organizatorul este responsabil de buna executare a serviciilor de călătorie incluse în Contract, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de călătorie.

8.19. În masura în care este imposibil să se asigure întoarcerea Călătorului astfel cum s-a convenit în ontract din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, Organizatorul va suporta costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentăa, pentru o perioadăa care nu depașește 3 nopti pe Călător. Dacă în legislația specifică privind drepturile pasagerilor, sunt prevăzute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru întoarcerea Călătorului, se aplică perioadele respective.

8.20. În cazul în care Călătorul, care a contractat un Pachet pentru care a achitat un avans nu mai achită, în termenele specificate pe factura sau în Voucher, ratele aferente sau restul de plată, Contractul se consideră încetat de drept, iar  Organizatorul are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul Călătorului cu reținerea din avans a penalităților prevăzute la art. 10. Diferența, dacă există, se va rambursa Călătorului.

8.21. În situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinată de activitatea hotelierilor, înainte sau dupa începerea călătoriei, Organizatorul este obligat să ofere o altă varianta de hotel în aceeași zonă sau într-o zonă cât mai apropiată, la aceeași categorie sau de o categorie superioară, fără să modifice prețul.

 

9. Drepturile și obligațiile Călătorului

9.1. Călătorul poate transfera Contractul unei alte persoane care îndeplinește toate condițiile din Contract, dupa ce notifică Organizatorul/IZZY BOOKING, pe un suport durabil, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de începerea executării Pachetului despre acest transfer. Condițiile transferului sunt următoarele:

            9.1.1. Persoana care transferă Contractul și persoana căreia îi este transferat Contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului și a tuturor comisioanelor, tarifelor șsi altor costuri suplimentare generate de acest transfer.

            9.1.2. Organizatorul și/sau IZZY BOOKING informează persoana care transferă Contractul cu privire la costurile efective ale operării transferului. Aceste costuri sunt rezonabile și nu vor depăși costurile suportate efectiv de Organizator ca urmare a transferului Contractului de la o persoană la alta.

            9.1.3. Organizatorul și/sau IZZY BOOKING va prezenta persoanei care transferă Contractul dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea Contractului către altă persoană.

9.2. Călătorul trebuie să informeze Organizatoru/IZZY BOOKING, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea notificărilor prevăzute la art. 8.3. și 8.8., cu privire la hotărârea sa de a opta pentru acceptarea modificărilor propuse sau pentru încetarea Contractului, fărăa a plati vreo penalitate de încetare.

9.3. În cazul în care Călătorul nu comunică Organizatorului/IZZY BOOKING opțiunea sa, sau decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificările prevăzute în art. 8.3. și art. 8.8., se va considera că modificările au fost acceptate, iar călătorul nu va putea solicita despăgubiri ulterioare.

9.4. În cazul în care Călătorul optează pentru încetarea Contractului, acesta are dreptul:

            9.4.1. să accepte un alt Pachet, atunci când este oferit de Organizator, dacă este posibil, de o calitate echivalentă sau superioară;

            9.4.2. să accepte un alt Pachet de o calitate inferioară, cu reducerea corespunzătoare a prețului sau un Pachet cu un preț mai redus;

            9.4.3. să i se ramburseze toate plățile efectuate în virtutea Contractului în cazul în care Călătorul nu accepta un alt Pachet.

9.5. Călătorul poate înceta Contractul în orice moment înainte de începerea executării Pachetului, având dreptul la rambursarea plăților efectuate, cu scăderea penalității de încetare corespunzătoare.

9.6. În cazul în care Călătorul înceteaza Contractul datorita unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afecteaza în mod semnificativ executarea Pachetului sau transportul pasagerilor la destinație, nu va plăti nici o penalitate de încetare.

9.7. Călătorul are dreptul să solicite Organizatori o despăgubire în cazul în care Organizatorul încetează Contractul, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 8.13.

9.8. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse de Organizator potrivit art. 8.10., doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în Contract  sau reducerea de preț acordată este inadecvată.

9.9. Călătorul are obligația să respecte următorul program de acordare a serviciilor de călătorie: cazarea (check-in) se face, de regulă, după ora 14,00 a zilei de intrare și se termină (check-out), de regulă, până la ora 12.00 a zilei de ieșire înscrise pe documentele de călătorie (eVoucher). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spațiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a Călătorului.

9.10. Călătorul este obligat sa achite la recepția unității de cazare toate taxele prevăzute de legislația locală ( de ex.  taxa de stațiune, taxa de salubritate ș.a.), fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Organizator.

9.11. Călătorul este obligat să prezinte la recepția unității de cazare actele sale de identitate, precum si documentul de Călătorie eliberat de Organizator (voucher, etc.) în vederea acordarii serviciilor de Călătorie.

9.12. Călătorul ia cunoștintă ca alte servicii pe care le achiziționează care nu fac parte din Contractul cu Organizatorul sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local și sunt guvernate de legislatia țării de destinație, Organizatorul neavând nicio responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

9.13. Daca pentru efectuarea Călătoriei este necesara îndeplinirea de catre Călător a unor formalități suplimentare (de exemplu, Călătoria împreuna cu minori, situația în care numele Călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/ desfacerii ei etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optimă, Organizatorul recomandă și consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro. În cazul în care Călătorul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la formalitîțile suplimentare necesare în vederea efectuării Călătoriei care nu sunt în sarcina Organizatorului (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, existența împuternicirii din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțește sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Organizatorul este exonerat de orice răspundere în cazul imposibilitatii efectuării Călătoriei.

9.14. Organizatorul recomand Călătorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

9.15. În cazul în care o singura persoană angajeaza servicii de călătorie pentru un numar mai mare de Călători, condțtiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achiziționate serviciile.

9.16. Călătorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinației lor. Organizatorul nu se face vinovat de eventualele pagube produse sau vătămari suferite de Călător ca urmare a nerespectării acestui paragraf.

9.17. Călătorul are obligația să respecte locul, data și ora plecarii atât la dus, cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.

9.18. În cazul în care Călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează Pachetul refuză să se mai întoarcă în România și autoritatile din țara respectivă fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Călătorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.

10. Penalități, rambursări și despăgubiri

10.1. În cazul în care Călătorul anulează/încetează Contractul, în orice moment înainte de începerea executării Pachetului, datorează Organizatorului penalități după cum urmează:

a) 25 Euro/persoană + diferențe de preț rezultate ca urmare a anulării serviciilor de călătorie, daca anularea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice înainte de data plecării;

b) 50% din prețul Pachetului, dacă renunțarea se face în intervalul 16 - 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;

c) 100% din pretul Pachetului, dacă anularea se face cu mai puțin de 15 zile calendaristice înainte de data plecării;

d) În cazul anumitor Pachete cu condiții speciale (oferte speciale, EB, etc.) impuse de către furnizori, penalitățile vor fi menționate distinct în cadrul ofertelor și vor anula oricare alte condițtii specificate anterior.

10.2. În cazul în care Călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/ destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru ca documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului României, din alte motive ce țin de persoana acestuia, penalitatea va fi de 100% din prețul Pachetului.

10.3. Călătorul trebuie să depună în scris cererea de încetare a Pachetului la Organizatorul la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de încetare nu este luată în considerare.

10.4. În cazul în care Călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egala cu valoarea sumelor achitate efectiv de către Călător, în baza Contractului, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Organizatorului.

10.5. În cazul în care în Contractul este inclus transportul de pasageri și Călătorul se afla în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, datorita insolvenței Organizatorului, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate Călătorului și achitate de acesta, la care se adauga costul repatrierii.

10.6. Organizatorul efectuează rambursările prevăzute în prezentul contract, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la data încetarii contractului.

10.7. În cazul rambursării prevazuta în art. 10.5., se va scadea penalitatea de încetare corespunzătoare din valoarea rambursării.

10.8. Călătorul are dreptul să primeasca despăgubiri adecvate din partea Organizatoruluii pentru orice daune pe care le suferă ca urmare a unei neconformități. Despăgubirea se acorda fără întârzieri nejustificate.

10.9. Călătorul nu are dreptul la despăgubiri în cazurile enumerate de art. 8.12. și art. 8.13.

10.10. Organizatorul nu răspunde în caz de forta majora, care este definită ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, cum ar fi greva, conflict politic, război, calamitati naturale (cutremur, inundații, furtuna etc), incendii, epidemii, pericol public, atac terorist, embargou internațional, interdicții ale organelor de administrație publica etc., precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere.

10.11. Toate sumele menționate în prezentul articol se vor reține de catre Organizator din avansul sau prețul total al Pachetului  achitat de Călător, fără a fi necesara intervenția instanțelor de judecată.

10.12. Drepturile la despăgubiri sau la reducerea prețului nu aduc atingere drepturilor Călătorilor în temeiul Regulamentelor și convențiilor internaționale aplicabile.

10.13. În cazul unor evenimente invocate de Călători (îmbolnaviri, decese), care se vor dovedi cu acte, penalitățile aplicate vor fi cele percepute de furnizorii serviciilor de călătorie. În acest caz, Călătorul își poate recupera sumele achitate prin activarea asigurarii storno.

 

11. Reclamatii

11.1. În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu Contractul, Călătorul are obligația de a informa în scris, de la fața locului și fără întârzieri nejustificate, atât reprezentantul Organizatorului IZZY BOOKING, cât și alți prestatori de servicii de călătorie și asociate (conducerea hotelului, a restaurantului, reprezentanții locali ai Organizatorului), în legatură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie sau asociat inclus în Contractul, ținând cont de circumstanțele cazului. Datele de contact ale Agentiei organizatoare  _______, unde Călătorul poate solicita asistența atunci când se află în dificultate sau poate reclama orice neconformitate sesizata în timpul executarii Pachetului.

11.2. În cazul în care prestatorii de servicii de călătorie refuză nejustificat sau nu rezolvă neconformitatea reclamată de Călător și nu invocă cazurile prevăzute la art. 11.3., acesta trebuie sa contacteze, de la fața locului, instituția cu atribuții privind protectia consumatorului din țara respectivă.

11.3. Atât Organizatorul cât și alți prestatori de servicii de călătorie și asociate, vor acționa pentru remedierea neconformității, cu excepția unuia din urmatoarele cazuri:

11.3.1. neconformitatea nu poate fi remediată;

11.3.2. remedierea implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate.

11.4. Fără a aduce atingere excepțiilor prevăzute la art. 11.3. în cazul în care Organizatorul nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de călător, acesta poate face el însuși acest lucru și poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Călătorul nu trebuie să specifice un termen dacă Organizatorul refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată.

11.5. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanțial executarea Pachetului, iar Organizatorul a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către Călător, acesta poate înceta contractul privind Pachetul, fără plata unei penalități de încetare și, dupa caz, poate să ceara reducerea prețului și/sau despăgubiri.

11.6. Călătorul poate trimite cereri sau reclamații în legatura cu executarea Pachetului, într-un termen de 5 zile calendaristice după întoarcerea din călătorie, în mod direct Organizatorului sau IZZY BOOKING. În acest din urmă caz, IZZY BOOKING va transmite Organizatorului, fără întârzieri nejustificate, cererile sau reclamațiile. Aceasta va comunica Călătorului modul de soluționare a reclamaiei, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.

12. Asigurări

9.1. Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilității sau falimentului Organizatorului, prin polita de asigurare mentionata in antetul contractului.

13. Documentele contractului.

13.1. Constituie parte integrantă din Contract următoarele: EVoucherul, programul turistic, formularul cu informatiile standard, declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor personale, datele de la Protectia Consumatorului, precum și alte înscrisuri ale Organizatorului puse la dispozitia călătorului, în formăt tipărit sau pe alt suport durabil.

14. Dispozitii finale

14.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

14.2. Comercializarea Pachetelor de servicii de călătorie si servicii de călătorie asociate se va face în conformitate cu prevederile Contract și cu respectarea prevederilor O. G. nr. 2/2018 privind Pachetele de servicii de Călătorie si serviciile de Călătorie asociate.

14.3. Toate unitățile de cazare, precum și mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale, acolo unde acestea exista, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.

14.4. Călătorul declară ca Organizatorul l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie si servicii de călătorie asociate, în conformitate cu prevederile O. G.nr. 2/ 2018 privind Pachetele de servicii de Călătorie si serviciile de Călătorie asociate.

14.5. Litigiile aparute între părți se rezolvă pe cale amiabila, în caz contrar părțile înțeleg să se adreseze instanțelor de judecată competente.

14.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

 

Organizatorul, 

Prin Agentia de tusirm IZZY BOOKING                                                                         

Semnatura…………………

 

 

Călător,

Am citit contractul si anexele si am primit un exemplar alacestora,

Semnatura…………………                                                                       

Solicita oferta