20px
INFORMAŢII PRECONTRACTUALE PENTRU TURIST

INFORMAȚII STANDARD

 

Subsemnatul ……………………………………………………………………… în calitate de Călător Contractant declar că IZZY BOOKING, în numele și pe seama ORGANIZATORULUI mi-a făcut informarea de mai jos și mi-a transmis toate informațiile necesare încheierii Contractului de comercializare a Pachetelor de servicii, după cum urmează:

Combinația de servicii de călătorie pusă la dispoziția dumneavoastră este un Pachet în înțelesul Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin urmare, veți beneficia de toate drepturile Uniunii Europene care se aplică Pachetelor de servicii de călătorie și serviciilor de călătorie asociate. Societatea ___________SRL cu sediul în _______, Bld.__________,  e-mail: ____________; numar de inregistrare la Registrului Comertului din __________sub nr. J____/______/_______, cod de inregistrare fiscala ___________, conturi bancare ___________________– RON si  ___________ – EUR deschise la Banca __________, titulară a Licenţei de turism nr. _______/________, pentru Organizatorul _________, reprezentată prin d-na  ______________, în calitate de _____________, in calitate de ORGANIZATOR va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a Pachetului în ansamblu.

În plus, conform legislației, ORGANIZATORUL deține protecție pentru a vă rambursa plățile și, în cazul în care transportul este inclus în Pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine (devin) insolventă (insolvente), conform poliței de asigurare __________, valabilă pană la data de ______________, emisă de Societatea de Asigurare - Reasigurare ________ cu sediul în Bucuresti str. ____________ nr.___________, _________, et._____________, sector _______, tel. ________, e-mail: ______

Drepturi principale în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 2/2018:

- Călătorii primesc toate informațiile esențiale privind Pachetul anterior încheierii contractului privind Pachetul de servicii de călătorie.

- Există întotdeauna cel puțin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.

- Călătorilor li se pune la dispoziție un număr de telefon de urgență sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenția de turism organizatoare sau cu reprezentantul agenției de turism intermediare, prin care, după caz, se face comercializarea Pachetului turistic.

- Călătorii pot transfera Pachetul unei alte persoane, în urma unei înștiințări efectuate în mod rezonabil și eventual a plății unor costuri suplimentare.

- Prețul Pachetului poate fi mărit numai dacă are loc creșterea costurilor specifice (de exemplu, prețurile carburanților) și dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, și în orice caz nu mai târziu de 21 de zile înainte de începerea executării Pachetului. În cazul în care creșterea prețului este mai mare de 8% din prețul Pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a crește prețul, călătorul are dreptul la o reducere de preț dacă apare o scădere a costurilor relevante.

- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalități de încetare și pot obține rambursarea completă a oricăror plăți în cazul în care oricare dintre elementele esențiale ale Pachetului, altul decât prețul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării Pachetului, comerciantul răspunzător de Pachet anulează Pachetul, călătorii au dreptul la rambursare și, după caz, la o despăgubire.

- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalități de încetare, înainte de începerea executării Pachetului, în circumstanțe excepționale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinație care sunt susceptibile de a afecta Pachetul.

- În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării Pachetului, în schimbul achitării unei penalități de încetare adecvat și justificabil.

- În cazul în care, după începerea executării Pachetului, elemente importante ale Pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalități de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul și acest fapt afectează în mod substanțial executarea Pachetului, iar ORGANIZATORUL nu remediază problema.

- Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a prețului și/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.

- ORGANIZATORUL trebuie să ofere asistență în cazul în care călătorul se află în dificultate.

- În cazul în careORGANIZATORUL  intră în insolvență, plățile vor fi rambursate. În cazul în care ORGANIZATORUL intră în insolvență după începerea executării Pachetului, iar transportul este inclus în Pachet, repatrierea călătorilor este garantată. ORGANIZATORUL a contractat protecția în caz de insolvență cu CITY INSURANCE S.A., conform datelor de mai sus Călătorii pot contacta această entitate (Societatea de Asigurare - Reasigurare ________ cu sediul în Bucuresti str. ____________ nr.___________, _________, et._____________, sector _______, tel. ________, e-mail: ______) sau, după caz, autoritatea competentă Ministerul Turismului, cu sediul în București, Bdul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, tel.0040213037837, e-mail: registratura@mturism.ro în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolvenței ORGANIZATORULUI

În sensul prezentului formular prin ORGANIZATOR se înțelege agenție de turism Organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenție de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct Pachete de la o agenție de turism Organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018.

În cazul prevederilor referitoare la insolvență, agenția de turism Organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz.

Ordonanța Guvernului nr.2/2018 este accesibilă pe site-ul web: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233

De asemenea Călătorul Contractant declară că a primit următoarele informații

a) principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie:

- destinația (destinațiile) călătoriei, itinerariul și perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare și, în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopți incluse;

- mijloacele de transport, caracteristicile și categoriile acestora, locurile, datele și orele de plecare și de întoarcere, duratele și locurile opririlor intermediare și ale legăturilor de transport. În cazul în care nu este încă stabilită ora exactă, agenția de turism Organizatoare și, după caz, agenția de turism intermediară informează călătorul cu privire la ora aproximativă de plecare și de întoarcere;

- locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităților de cazare conform normelor din țara de destinație;

- serviciile de masă oferite;

- vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în prețul total convenit al Pachetului;

- dacă nu este clar din context, faptul că oricare dintre serviciile de călătorie vor fi furnizate călătorului ca parte a unui grup și, în acest caz, în măsura posibilului, dimensiunea aproximativă a grupului;

- dacă posibilitatea călătorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orală efectivă, limba în care vor fi furnizate serviciile respective;

- situația în care călătoria sau vacanța este adaptată în general pentru persoanele cu mobilitate redusă și, la cererea călătorului, informații precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacanței, luând în considerare nevoile călătorului;

b) denumirea comercială și sediul social ale agenției de turism Organizatoare și, dacă este cazul, ale agenției de turism intermediare, precum și numerele de telefon și, după caz, adresele de e-mail ale acestora;

c) prețul total al Pachetului, inclusiv taxele și, dacă este cazul, toate comisioanele, tarifele, penalitățile de încetare și alte costuri suplimentare sau, atunci când aceste costuri nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii contractului, o indicație cu privire la tipul de costuri suplimentare pe care călătorul ar putea să fie obligat să le suporte în continuare;

d) modalitățile de plată, inclusiv orice sumă sau procentaj din preț care urmează să fie achitate sub formă de avans și calendarul pentru achitarea soldului sau garanțiile financiare care urmează să fie achitate sau furnizate de călător;

e) numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din Pachet să poată fi executate și termenul prevăzut la art. 13 alin. (4) lit. a) înainte de începerea executării Pachetului până la care este posibilă încetarea contractului, dacă nu se întrunește acest număr;

f) informații generale despre cerințele legate de pașaport și vize, inclusiv termenele aproximative de obținere a vizelor și informații referitoare la formalitățile legate de sănătate în țara de destinație;

g) informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării Pachetului, cu plata unei penalități de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităților de încetare standardizate solicitate de agenția de turism Organizatoare;

h) informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces.

 

Solicita oferta